Chuyển tư duy từ làm văn hóa sang tư duy quản lý, kiến tạo cho văn hóa, thể thao, du lịch phát triển

Lượt xem:
2632

Sáng 31/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tập trung nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả Hội thảo văn hóa năm 2022.

b1-vuong-dinh-hue-31032023123-1680272650.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong công tác xây dựng thể chế, Bộ có nhiều nỗ lực, đặc biệt đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, chuyển tư duy từ làm văn hóa sang tư duy quản lý, kiến tạo cho văn hóa, thể thao, du lịch phát triển.

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cũng đã đóng góp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua một số Bộ luật quan trọng điển hình là Luật điện ảnh (sửa đổi), Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Bộ cũng phối hợp để với các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, trong đó vấn đề liên quan đến lĩnh vực sáng tác và đang nghiên cứu, rà soát đề xuất nhiều dự án luật khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, trước hết "để mỗi cán bộ ngành văn hóa phải hiểu và thấm nhuần sâu sắc nhất; từ đó tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thường xuyên rà soát, tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021; kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa 2022 về 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện ngay nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ thường xuyên rà soát, tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021; kết luận của lãnh đạo Quốc hội tại Hội thảo Văn hóa 2022 về 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện ngay nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa; yêu cầu tại Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tạo bước đột phá trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành.

Đối với các vấn đề chưa được thể chế hóa, nhất là các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, cần tiếp tục nghiên cứu, căn cứ lý luận, thực tiễn và đề xuất ban hành các luật, quy định chuyên ngành. Đối với những lĩnh vực quan trọng mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đề nghị xây dựng luật, cần rà soát, tập trung đánh giá để xây dựng lộ trình phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ “rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư, thuế, tín dụng, đất đai, cơ chế tài chính, khuyến khích sáng tạo trong các luật chuyên ngành để tạo điều kiện huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Những nội dung khác cần được quan tâm là tập trung phối hợp các ban, bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội những vấn đề cấp bách, đặc thù cần có cơ chế, giải pháp riêng để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045.

Nội dung quan trọng nữa được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện công cụ quản lý hệ thống, tập trung cải cách hành chính, số hóa, quản lý trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác truyền thông để người dân, xã hội hiểu, chia sẻ, thông cảm và đóng góp ý kiến cho ngành.

Chung quanh nội dung tập trung triển khai Nghị quyết 572 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chuẩn bị tốt cho phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2021” dự kiến tháng 12/2023; quan tâm và có biện pháp hiệu quả để giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Bộ phụ trách, trong đó có kiến nghị về việc cổ phần hóa các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành văn hóa.

Về phối hợp tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với sự tham dự của các đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh, văn hoá và đất nước, con người Việt Nam. Chủ đề của hội nghị là “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL tham gia Ban Tổ chức, cử đại diện tham gia các Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Thông tin và Tuyên truyền của Hội nghị; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia của Đoàn Việt Nam tại Phiên thảo luận chuyên đề về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững, làm rõ những yếu tố đặc sắc của Việt Nam và nội dung văn kiện cuối cùng của Hội nghị.

Nguồn : vanhoaphattrien.vn

ĐỀ XUẤT

Hành trình từ hạt Cà phê trên nông trại đến ly Nescafé cho người yêu cà phê Việt

Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột 2023 chính thức khai mạc từ ngày 10 tới ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại Tp.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Tham gia Lễ Hội, NESCAFÉ đã chia sẻ về hành trình hơn 10 năm bền bỉ đồng hành cùng người nông dân trồng cà phê trong hoạt động canh tác bền vững nhằm sản xuất ra những hạt cà phê chất lượng cao vì ly cà phê ngon cho người Việt. ...

Xem thêm

Vĩnh Phúc xử lý việc cô giáo cắt tóc nữ sinh tại lớp học

Việc cô giáo cắt tóc nữ sinh tại lớp học ở Vĩnh Phúc xuất hiện trên mạng ngày 22/3 được dư luận xã hội quan tâm. ...

Xem thêm

LGBT và sự thấu cảm

“Các bạn LGBT không phải là người quyết định hoàn toàn giới tính của mình” – đó là lời chia sẻ của chuyên gia tâm lí Nguyễn Ngọc Hoàng khi nói về xu hướng tính dục của những người thuộc cộng đồng này. Khi mà cụm từ “LGBT” đã không còn xa lạ với xã hội ngày nay thì đâu đó vẫn còn có sự rào cản và định kiến vô hình với họ. ...

Xem thêm

THỊNH HÀNH

Đôi điều rút ra từ việc bị mất, thất lạc sách, hư hại nặng tài liệu ở Viện nghiên cứu Hán Nôm

Ngày 30-3, Viện Nghiên cứu Hán Nôm ra thông báo đã tìm thấy 14 cuốn trong số 121 cuốn sách Hán Nôm bị ‘thất lạc’. Tổng số sách kho ST (sưu tầm) thất lạc giảm còn 107 cuốn. ...

Xem thêm

Chú nằm lại nơi đâu

Khi tôi lớn lên, tôi không được thấy chú. Ngày chú hy sinh cũng không có một tấm di ảnh để lại. Chú và cha tôi là anh em con chú con bác ruột. Cha mẹ chú sinh hạ được mình chú và ông bà mất sớm trong thời kỳ nước mất nhà tan, khi đó chú còn nhỏ lắm. ...

Xem thêm

Đồng Nai: Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Với quyết tâm cao trong nỗ lực thi đua, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. ...

Xem thêm

-->